Orderstatus
Dagelijks bereikbaar op:
0341-255 472

Mijn account

Meld je aan met je inloggegevens of maak een nieuw account aan
Als je uitlogt, worden om veiligheidsredenen alle niet-opgeslagen projecten en je winkelwagen verwijderd.
Richtlijnen m.b.t. gegevensbescherming

Bij CEWE wordt uw privacy gerespecteerd. Alle verzamelde gegevens dienen ter verbetering van ons aanbod. Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging voor klanten en gebruikers hebben voor CEWE een hoge prioriteit. De bescherming van uw persoonsgegevens tijdens onze gezamenlijke bedrijfsprocessen is voor ons daarom van bijzonder belang.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd, overeenkomstig Artikel 13 van de algemene EU-verordening gegevensbescherming (EU-AVG), welke informatie door uw bezoek aan onze website en door het gebruik van AH Online Foto Services wordt verzameld en hoe deze informatie wordt gebruikt. Deze verklaring is echter niet van toepassing op websites van andere bedrijven die een link naar deze website bevatten, of waarnaar op onze website via links wordt verwezen.

Vastlegging en verwerking persoonsgegevens

Als u onze websites bezoekt, slaan onze webservers standaard tijdelijk toegangsgegevens op, d.w.z. het IP-adres van uw toegang, de met het oog op de bestelling gebruikte upload-software (ActiveX, Flash, Java, etc.), het sessie-ID ter identificatie van uw verbindingssessie, evenals de datum en het tijdstip van het bezoek. Deze gegevens worden na beëindiging van het gebruik in het kader van de wettelijke voorschriften verwijderd. Bovendien worden persoonlijke gegevens alleen dan opgeslagen, als u ons deze zelf vrijwillig, bijv. in het kader van een registratie, een bestelling en de daarmee verbonden opdrachtafhandeling, een enquête of een prijsvraag aangeeft. U wordt in de betreffende invoer- en contactformulieren geïnformeerd over het doel van de gegevensinzameling.

Uw fotobestanden worden met het oog op het tot stand brengen van fotoproducten automatisch na het uploaden 30 dagen lang opgeslagen in de alleen voor u toegankelijke online-galerij. Bovendien stelt CEWE u een online- opslagruimte ter beschikking, dat u als optie kunt gebruiken om de fotobestanden voor een langere periode op te slaan. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw fotobestanden in de online galerij of in uw online-opslagruimte te verwijderen, dan wel naar wens voor derden toegankelijk te maken.

Nadat uw bestelling is voltooid en uitgeleverd, worden de fotobestanden tot 6 weken in de productie bewaard om eventuele reclamaties of nabestellingen te kunnen afhandelen. Daarna worden deze gegevens voorgoed gewist.

Overdracht van de gegevens via internet

Gevoelige gegevens, zoals login, wachtwoord, adresgegevens, opgaven over uw betaalwijzen, gegevens over uw creditcard of rekening bij een automatische incasso, worden uitsluitend via gecodeerde verbindingen overgedragen (HTTPS / SSL) en opgeslagen op beveiligde servers. Het elektronische betaalproces wordt afgewikkeld door het bedrijf Computop.

Aanwijzing betreffende gegevensoverdracht naar derde landen

Ter garantie van de hoge bereikbaarheid van onze klantenservice worden wij af en toe ondersteund door dienstverleners buiten het toepassingsgebied van de EU-AVG. We hebben met de dienstverleners contracten gesloten met EU-standaardcontractclausules en verzekeren ons er regelmatig van dat onze zeer hoge eisen aan gegevensbescherming zullen worden gewaarborgd.

Gebruik en doorgeven van persoonsgegevens en doelbinding

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de uitvoering en verwerken van uw bestelling. Uw gegevens worden overeenkomstig de steeds geldende wettelijke voorschriften betreffende gegevensbescherming alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en voor het waarborgen van onze legitieme bedrijfsbelangen, met name het technisch beheer van de website. Alleen als u ons tevoren uw toestemming heeft verleend gebruiken we deze gegevens ook voor product gerelateerde enquêtes en marketingdoeleinden. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

CEWE geeft een andere onderneming en individuele personen opdracht tot vervulling van taken zoals bijvoorbeeld verpakking, verzending en bezorging van artikelen. Deze dienstverleners hebben toegang tot persoonlijke informatie die vereist is voor de vervulling van hun taken. Ze mogen deze informatie echter uitsluitend voor deze doelen gebruiken. We hebben onze dienstverleners verplicht de informatie te behandelen overeenkomstig de daarop betrekking hebbende wetten en onze verklaringen betreffende gegevensbescherming.

Ter afwikkeling van betalingen geven wij de hiervoor vereiste betaalgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en in voorkomende gevallen aan de door ons gelaste dienstverlener voor betalingen resp. aan de door u in het bestelproces geselecteerde betalingsdienst.

Een overdracht van persoonsgegevens aan overheidsinstanties vindt alleen plaats in het kader van dwingende rechtsvoorschriften. Tegenover privé-derden worden uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet openbaar gemaakt.

Onze medewerkers worden door ons verplicht tot inachtneming van vertrouwelijkheid en tot het nakomen van de beslissende wettelijke voorschriften betreffende gegevensbescherming.

Bij aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw emailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Afmelding is op elk moment mogelijk. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor vereiste of speciaal door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze emailnieuwsbrief toe te zenden. De afmelding van de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan gedaan worden via een daarvoor voorziene link in de nieuwsbrief. Volgens de geldende wettelijke bepalingen betreffende gegevensbescherming heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens, evenals in voorkomende gevallen een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

Gebruik van cookies

Om ervoor te zorgen dat het bezoek aan onze website zo aantrekkelijk mogelijk is en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Lees hier het cookiebeleid van Albert Heijn. Een aantal van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer gewist (zgn. sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat en stellen ons, of onze partnerondernemingen, in staat om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). De verwerking gebeurt op basis van Artikel 6 lid 1 letter f van de EU-AVG. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel over het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen, dan wel zodanig dat u ze helemaal uitsluit. Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit beperkt zijn.

Veiligheidsmaatregelen

CEWE gebruikt omvangrijke technische en bedrijfsmatige voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid om uw bij ons beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, toevallige of opzettelijke manipulaties, dan wel tegen toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsprocedures worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

Rechten van betrokkenen

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens garandeert de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (EU-AVG) u bepaalde rechten:

1. Recht op informatie (Artikel 15 van de EU-AVG):

U heeft het recht om een bevestiging te eisen over de vraag of de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Is dit het geval, dan heeft u recht op informatie met betrekking tot deze persoonsgegevens en op de in Artikel 15 van de EU-AVG individueel opgevoerde informatie.

2. Recht op correctie en verwijdering (Artikel 16 en 17 van de EU-AVG):

U heeft het recht om onmiddellijk de correctie te eisen van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens en in voorkomende gevallen de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens.

U heeft bovendien het recht te eisen dat de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist voor zover een van de in Artikel 17 van de EU-AVG individueel opgevoerde redenen van toepassing is, bijv. als de gegevens voor de beoogde doelen niet meer worden vereist.

3. Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 van de EU-AVG):

U heeft het recht om beperking van de verwerking te eisen als een van de in Artikel 18 van de EU-AVG opgevoerde voorwaarden aan de orde is, bijv. als u bezwaar heeft aangetekend tegen de verwerking voor de duur van een eventueel onderzoek.

4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Artikel 20 van de EU-AVG):

In bepaalde gevallen die in Art. 20 van de EU-AVG individueel worden opgevoerd, heeft u het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te ontvangen, resp. de overdracht van deze gegevens aan een derde te eisen.

5. Recht op bezwaar (Art. 21 van de EU-AVG):

Worden gegevens op basis van Artikel 6 lid 1 letter f van de EU-AVG verzameld (gegevensverwerking ter behartiging van gerechtvaardigde belangen), dan heeft u het recht, vanwege redenen die blijken uit uw bijzondere situatie, op elk moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking. Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer, tenzij er aantoonbare dwingende beschermingswaardige gronden bestaan voor de verwerking ervan, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of die de verwerking dient van het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken.

6. Klachtenrecht bij een toezichthoudende autoriteit (Artikel 77 van de EU-AVG):

U heeft conform Artikel 77 van de EU-AVG het recht op klachten bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende gegevens in strijd is met wettelijke bepalingen betreffende gegevensbescherming. Het klachtenrecht kan met name bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermoedelijke overtreding worden uitgeoefend.

Functionaris gegevensbescherming

Indien u vragen heeft met betrekking tot het onderwerp gegevensbescherming bij CEWE, wendt u zich dan gaarne tot:

CEWE Nederland B.V.

Privacy
Industrieweg 73
8071 CS Nunspeet
Tel.: +31 (0)341 255355
(rivacy@cewe.nl)


De heer Leo Kruger


CEWE Nederland BV
Nunspeet, december 2021